Підписано меморандум про співпрацю у сфері захисту прав людини

2016-08-05-mp

Харківський Апеляційний Адміністративний Суд підписав меморандум про співпрацю у сфері захисту прав людини з учасниками проекту «Справедливий суд».

У меморандумі йдеться про виявлення фактів порушень діючого законодавства органами судової влади та узгодження пропозицій щодо їх усунення разом з представниками громадськості, втому числі через розробку нових законопроектів та нормативно-правових актів.

Урочиста зустріч відбулася сьогодні, 5 серпня у приміщенні Харківського Апеляційного Адміністративного Суду.
1
«Спілкування з громадськістю потрібне. Ми першими створили сайт і почали публікувати які спори проводяться, коли і ким слухаються. Будемо повідомляти громадськості про слухання важливих для суспільства справ», – зазначив у своєму привітанні голова Харківського Апеляційного Адміністративного Суду Геннадій Бершов та підписав меморандум.

«Надіємось, що після реформи і громадського моніторингу довіра до суду збільшиться», – зазначив головний координатор проекту «Справедливий Суд» Віктор Трубчанов.

Текст меморандуму:

Меморандум
«Харківський апеляційний адміністративний суд в особі голови суду Бершова Геннадія Євгеновича, який діє на підставі Закону України «Про судоустрій та статус суддів» з однієї сторони, та громадська організація «Антикорупційна рада» в особі керівника Трубчанова Віктора Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом ‒ Сторони, уклали цей Меморандум та домовилися про таке:

1. Мета і предмет Меморандуму
1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця у сфері захисту прав людини та забезпечення реалізації права на справедливий суд шляхом обміну інформацією і досвідом в межах відповідних повноважень та функцій Сторін.
1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін для досягнення мети Меморандуму, що здійснюється шляхом підготовки та реалізації спільних заходів і проектів.
Меморандум
2. Напрями співпраці Сторін
2.1. Сторони поєднуватимуть свої зусилля, можливості та ресурси для досягнення мети цього Меморандуму та домовляються про співпрацю за такими напрямами:
2.1.1. обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми, що розроблені та (або) реалізуються;
2.1.2. обговорення актуальних проблем організаційного, матеріального забезпечення діяльності органів судової влади;
2.1.3. у разі виявлення фактів порушень діючого законодавства органами судової влади під час здійснення судочинства Сторони узгоджують пропозицій щодо їх усунення, у тому числі розробляють проекти законів та інших нормативно-правових актів, державних програм, плану дій тощо;
2.1.4. створення єдиного інформаційного простору у сферах своєї діяльності, які представляють взаємний інтерес;
2.1.5. інші узгоджені напрями співробітництва.

3. Форми співпраці Сторін
3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовність прийняти наступні зобов’язання:
3.1.1. активно та оперативно співпрацювати на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємопідтримки;
3.1.2. сприяти створенню правового, організаційного та інформаційного середовища для співпраці Сторін;
3.1.3. розробляти та реалізовувати спільні проекти з питань, що становлять суспільний інтерес;
3.1.4. організовувати спільні заходи шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших публічних заходів для обговорення актуальних питань та обміном досвіду між Сторонами у межах дії Меморандуму.

4. Організація співпраці Сторін
4.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони:
4.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо організації спільних заходів;
4.1.2. проводять зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін у цьому напрямку;
4.1.3. беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог законодавства України;
4.1.5. беруть на себе зобов’язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та укладається строком на один рік. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніше як за місяць до припинення дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.
5.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за місяць.

6. Заключні положення
6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін шляхом обміну відповідними листами у формі додатків і стають його невід’ємною частиною.
6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів.
6.3. Жодне положення Меморандуму не може тлумачитися як таке, що встановлює правові норми.
6.4. Положення Меморандуму не накладають на Сторони ніяких фінансових зобов’язань.
6.5. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох автентичних примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.»

Після підписання меморандуму в стінах суду відбулося навчання громадських засідателів.

02