Чи повинен «Житлобуд-1» отримувати земельні ділянки безкоштовно?

Суд дійшов висновку про те, що при прийняті оскаржуваного рішення Харківською міською радою не було дотримано підстав набуття земельних ділянок житлово-будівельними кооперативами, визначених ст. 41 Земельного кодексу України, що свідчить про обґрунтованість позовних вимог.

Аналогічна позиція викладена в постанові Вищого господарського суду України від 27.01.2015р. у справі № 910/4626/14.

Частиною 10 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої не відповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

У відповідності до ч.1 ст.21 Цивільного кодексу України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Враховуючи незаконне позбавлення Харківською міською радою права власності на земельну ділянку, суб’єкт права власності, а саме члени територіальної громади міста Харкова, на підставі ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування» мають право на судовий захист спільних інтересів територіальної громади.

Громадська організація «Харківський антикорупційний центр» створена відповідно до вимог чинного законодавства України. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – дата запису: 11.02.2016 Номер запису: 1 480 102 0000 068618.

У межах міста Харкова постійно проживають троє засновників громадської організації, а саме:

– ОСОБА_7. Адреса засновника: місто Харків, вул. Польова, буд. 36/45;

– ОСОБА_8. Адреса засновника: місто Харків, вул. Коцарська, буд. 23. кв. 49:

– ОСОБА_2. Адреса засновника: місто Харків, пр-т. Юбілейний. буд. 34. кв. 113.

Відповідно до п.2.1. Статуту ГО «Харківський антикорупційний центр» «головною метою діяльності Організації є: створення умов для протидії поширенню корупційних явиш у суспільстві та активізації інститутів громадянського суспільства для боротьби із проявами корупції»

Згідно із п.2.2 Статуту «Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом … звернення з позовними заявами до суду для реалізації статутних завдань».

Відповідно, до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування» «територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями».

Згідно ст. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування»: «Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад».

Таким чином, засновники ГО «Харківський антикорупційний центр»: ОСОБА_7. ОСОБА_8 та ОСОБА_2 є членами територіальної громади міста Харкова.

Згідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування»: «представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення».

Вказане також підтверджене ч. 1.2 ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування»: «1. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл. селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради га їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл. селищ, міст».

Ч. 1 ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування»: «Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами».

Тобто Харківська міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, має право приймати будь-які рішення виключно від імені територіальної громади міста Харкова. Кожне рішення Харківської міської ради повинно мати за свою мету виключно задоволення спільних інтересів членів територіальної громади міста Харкова. В тому числі від імені та в інтересах засновників ГО «Харківський антикорупцііїний центр».

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування»: «Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

  • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
  • судового захисту прав місцевого самоврядування».

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Конституції України: «Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону».

Таким чином вищезазначеними вимогами закону встановлено, що розпорядження землею, як найціннішою матеріальною основою місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування повинні здійснювати виключно в спільних інтересах членів територіальної громади і відповідно до закону.

У випадку порушення_законних прав та спільних інтересів територіальної громади. члени територіальної громади мають право на судовий захист своїх спільних інтересів.

Згідно ч. 6 ст. 60 «Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку».

Безоплатне відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Харкова приводить до ненадходження до міського бюджету жодних доходів, зменшення бюджету розвитку міста, а отже порушує спільні інтереси територіальної громади міста Харкова.

Таким чином, враховуючи, що ГО «Харківський антикорупційний центр», створена членами територіальної громади для судового захисту спільних інтересів, суд приходить до висновку, що остання має право на звернення до господарського суду за захистом порушених або оспорюваних прав, права власності своїх засновників на земельну ділянку і охоронюваних законом інтересів членів територіальної громади міста Харкова та є належним позивачем в даній справі.

При цьому, відповідачами не було наведено норми права, яка прямо забороняла ГО «Харківський антикорупційний центр» звертатися до суду з відповідними позовами. Більш того, право громадських об ‘єднань звертатися із позовними заявами до суду прямо передбачено законом, що регулює їх діяльність, а саме п. 2. 6 ч. І ст.21 закону України «Про громадські об ‘єднання».

Крім того, суд вважає за необхідне зауважити на те, що згідно ч. 2 ст. 19 Конституції, України «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Суд також вважає невірним твердження відповідачів відносно того, що на діяльність житлово-будівельних кооперативів не розповсюджуються вимоги ЖК УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого ОСОБА_5 Міністрів УРСР від 30.04.1985 та про пріоритет виключно норм закону України «Про кооперацію», оскільки, як вже було зазначено вище Житловий кодекс УРСР є чинним і його дію може бути припинено виключно Верховною ОСОБА_5 України як єдиним органом законодавчої влади. Житловий кодекс УРСР не визнавався нечинним ні Законом України Про кооперацію, ні іншим законодавчим актом, а відтак його норми є обовязковими до виконання всіма юридичними та фізичними особами, органами влади та посадовими особами.

Також, відповідачі всупереч приписам ст. 111-28 Господарського процесуального кодексу України, помилково вважають, що висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, не повинен враховуватись господарським судом при розгляді даної справи, оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 111-28 ГПК України «Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-28 цього Кодексу є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права».

Постановою Верховного суду України від 17.06.2014 року по справі № 21-195а14 вказано: «при вирішенні відповідною радою питання про надання житлово-будівельним (житловим) кооперативам безоплатно земельної ділянки має враховуватися мета створення такого кооперативу, порядок його організації відповідно до ЖК та Примірного статуту».

Таким чином, Харківська міська рада при прийнятті оскаржуваного рішення про виділення ОК «ЖБК Житлобуд-1» спірної земельної ділянки, зобов’язана була перевірити мету створення цього обслуговуючого кооперативу та порядок його організації на відповідність вимогам саме Житлового Кодексу УРСР та Примірного статуту.

Крім того, Вищий господарський суд України дійшов до однозначної правової позиції щодо обов’язкового врахування положень ст.ст. 133, 134, 137 Житлового кодексу УРСР та вимог Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою ОСОБА_5 міністрів УРСР № 168 від 30.04.1985 року щодо мети створення кооперативу та порядку його організації при прийнятті місцевою радою рішення про безоплатну передачу у власність житлово-будівельного кооперативу земельної ділянки в порядку, передбаченому ст. 41 Земельного кодексу України, а саме, в постанові від 01.06.2016р. по справі №922/4176/15 ВСУ вказав: «Колегія суддів погоджується з висновком апеляційного господарського суду про те, що передаючи земельну ділянку у власність ОК «ЖБК Атлант-Сервіс», Харківська міська рада мала врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту. З’ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок ОК «ЖБК Атлант-Сервіс». як спеціальному суб’єкту, передбаченому статтею 41 Земельного кодексу України, зобов’язує раду з’ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення.

ОК «ЖБК “Атлант-Сервіс» створено із порушенням вищевказаних норм, оскільки згідно статуту утворено в організаційно-правовій формі обслуговуючого кооперативу, а тому фактично воно не є житлово-будівельним кооперативом в розумінні вимог глави 5 Житлового кодексу України та статті 41 Земельного кодексу України. Вказаний кооператив є обслуговуючим, тому що мета його створення, порядок створення, організації та діяльності не відповідає вимогам до житлово-будівельного кооперативу, оскільки його засновниками виступили лише три громадянина, які не перебували на обліку осіб, котрі потребують поліпшення житлових умов».

Крім того, згідно ст. 32, ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

У зв’язку з чим, суд не приймає науковий висновок фахівців у галузі права викладачів Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, складений за зверненням Харківської міської ради від 30.10.2015р. №08-11-40432-15 в якості належного доказу по справі, оскільки такий науковий висновок не є висновком судової експертизи в розумінні ГПК та доказового значення не має. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України в постанові від 11 лютого 2014 року по справі №910/16211/13

Стосовно листа Міністерства юстиції України від 15.05.2015р. №К-6462/81 слід зазначити, що листи останнього мають лише інформаційний характер. Крім того, вказаний лист є індивідуальною відповіддю на запит гр. ОСОБА_9 який не є учасником даної судової справи. Яке відношення має Харківська міська рада до отримання даного листа невідомо. Відповідно і доказом по даній справі лист бути не може.

Посилання ж на практику Європейського суду з прав людини стосовно захисту приватної власності підкреслюють порушення Відповідачем 1 вимог закону України «Про місцеве самоврядування», оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 10 вказаного Закону, сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені і а в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Зважаючи на встановлені факти та вимоги вищезазначених норм, а також враховуючи, що відповідачі в установленому ст.ст. 32, 33 ГПК України порядку обставини, які повідомлені позивачем не спростували, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідачів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтями 1, 2, 4, 12, 22, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Визнати незаконним та скасувати п.4 (підпункти 4.1-4.5) додатку 1 до рішення Харківської міської ради № 35/15 “Про надання земельних ділянок для будівництва об’єктів” від 23.12.2015 року щодо затвердження ОК “ЖБК “ЖИТЛОБУД-1” проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення площею 0,4227 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0039) для будівництва та обслуговування житлового комплексу з урахуванням знесення існуючих будівель по вул. Малинівській, 17а; затвердження ОК “ЖБК “ЖИТЛОБУД-1” проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення площею 0,1881 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0040) для будівництва та обслуговування житлового комплексу з урахуванням знесення існуючих будівель по вул. Малинівській, 17; переведення земельної ділянки площею 0,4227 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0039) по вул. Малинівській, 17а із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення в землі житлової та громадської забудови; переведення земельної ділянки площею 0,1881 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0040) по вул. Малинівській, 17а із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення в землі житлової та громадської забудови; надання ОК “ЖБК “ЖИТЛОБУД-1” у власність земельних ділянок із земель територіальної громади м. Харкова, за рахунок земель житлової та громадської забудови

– площею 0,4227 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0039);

– площею 0,1881 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0040)

будівництва та обслуговування житлового комплексу з урахуванням знесення існуючих будівель по вул. Малинівській, 17а.

Зобов”язати ОК “ЖБК “ЖИТЛОБУД-1” повернути територіальній громаді міста Харкова в особі Харківської міської ради земельну ділянку площею 0,4227 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0039) та земельну ділянку площею 0,1881 га (кадастровий номер 6310137500:01:027:0040) на підставі відповідного акту приймання-передачі земельної ділянки, а Харківську міську раду – прийняти цю ділянку.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Харківської міської ради на користь Громадської організації “Харківський антикорупційний центр” судовий збір 1378,00 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 05.09.2016 р.

На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, протягом десяти днів з дня прийняття (підписання) рішення через місцевий господарський суд.

Суддя ОСОБА_10

(справа №922/2110/16)

Час повертати ділянку, Житлобуде!

Час повертати ділянку, Житлобуде!

Сторінки: 1 2 3 4